สวดมนต์

สวดมนต์ทุกวันจะได้ผลลัพธ์อย่างไร

เชื่อว่าหลายคนที่สวดมนต์ทุกวัน ย่อมเห็นผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ตน แต่สำหรับคนอีกหลายคนที่ยังไม่มีความสม่ำเสมอหรือใครที่ยังไม่เคยปฏิบัติอย่างจริงจังอาจจะเป็นเพราะมีคำถามค้างคาใจว่าสวดมนต์แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรเห็นผลได้จริงหรือ การสวดมนต์ เป็นการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ รวมถึงมนต์ของพระพุทธเจ้า ในสมัยพระพุทธกาลยังไม่มีการสวดมนต์เหมือนเช่นทุกวันนี้ หากแต่เป็นการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรง เหล่าสาวก หรือพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็จะแบ่งกลุ่มการจดจำพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นที่มาของบทสวดมนต์ในปัจจุบันนี่เอง ในส่วนของพุทธศาสนิกชนถือว่าการสวดมนต์เป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต เป็นการฝึกให้มีสติมีจิตตั้งมั่นอยู่กับบทที่สวดเพราะเวลาสวดมนต์ด้วยความตั้งใจ เราจะต้องใช้ประสาทสัมผัส ตาดูหูฟังปากพูดเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดความสงบและเกิดปัญญา สวดมนต์เราได้บุญจริงหรือ การสะสมบุญ ไม่ใช่จะสามารถทำได้เพียงแค่การทำบุญทำทานหรือบริจาคเท่านั้นแต่บุญ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการให้ทานหรือที่เรียกกันว่าทานมัย โดยบริจาคเงินทองสิ่งของที่ให้ออกไป เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะบุญในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นการทำเพื่อหวังผลอันจะมีต่อผู้อื่น ไม่ใช่ทำเพื่อตนเองจะได้อะไรกลับคืนมา บุญเกิดขึ้น ได้จากสินและภาวนาซึ่งการสวดมนต์และการนั่งสมาธิก็ถือเป็นการทำบุญ […]