เชื่อว่าหลายคนที่สวดมนต์ทุกวัน ย่อมเห็นผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ตน แต่สำหรับคนอีกหลายคนที่ยังไม่มีความสม่ำเสมอหรือใครที่ยังไม่เคยปฏิบัติอย่างจริงจังอาจจะเป็นเพราะมีคำถามค้างคาใจว่าสวดมนต์แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรเห็นผลได้จริงหรือ การสวดมนต์ เป็นการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ รวมถึงมนต์ของพระพุทธเจ้า ในสมัยพระพุทธกาลยังไม่มีการสวดมนต์เหมือนเช่นทุกวันนี้ หากแต่เป็นการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรง เหล่าสาวก หรือพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็จะแบ่งกลุ่มการจดจำพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าซึ่งก็เป็นที่มาของบทสวดมนต์ในปัจจุบันนี่เอง

ในส่วนของพุทธศาสนิกชนถือว่าการสวดมนต์เป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต เป็นการฝึกให้มีสติมีจิตตั้งมั่นอยู่กับบทที่สวดเพราะเวลาสวดมนต์ด้วยความตั้งใจ เราจะต้องใช้ประสาทสัมผัส ตาดูหูฟังปากพูดเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดความสงบและเกิดปัญญา

  • สวดมนต์เราได้บุญจริงหรือ

การสะสมบุญ ไม่ใช่จะสามารถทำได้เพียงแค่การทำบุญทำทานหรือบริจาคเท่านั้นแต่บุญ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการให้ทานหรือที่เรียกกันว่าทานมัย โดยบริจาคเงินทองสิ่งของที่ให้ออกไป เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะบุญในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นการทำเพื่อหวังผลอันจะมีต่อผู้อื่น ไม่ใช่ทำเพื่อตนเองจะได้อะไรกลับคืนมา บุญเกิดขึ้น ได้จากสินและภาวนาซึ่งการสวดมนต์และการนั่งสมาธิก็ถือเป็นการทำบุญ โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทอง

  • สวดมนต์ยังไงถึงจะได้บุญจริง

การสวดมนต์ควรมี จิตใจจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์โดยไม่ต้องไปสนใจเรื่องว่าจะได้บุญกลับมาให้มากนักเพราะคนเดียวนี้มีความทุกข์มากจนอยากได้บุญมากจนเกินเหตุทำให้เราปฏิบัติบางเรื่องเพราะเราอยากได้บุญโดยที่ไม่สน ว่าสิ่งที่เราทำออกมาจากใจจริงของเรา โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือไม่ ซึ่งการสวดมนต์ให้ได้บุญโดยตรงนั้นจะต้องอาศัยความสงบ ทั้งกายวาจาใจและจิต โดยต้องมีสติสมาธิไม่ฟุ้งซ่าน จึงจะได้อานิสงส์ผลบุญโดยตรงอย่างแท้จริง การสวดมนต์ ทำให้เราได้สติ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกหนทางและพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตจึงเป็นที่มาของการประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเอง

  • ผลของการสวดมนต์ทุกวันเป็นอย่างไร

การสวดมนต์ทุกวันถือเป็นการสะสมบุญอย่างหนึ่งเพราะในขณะที่เราสวดมนต์จิตใจจะปราศจากกิเลสความโลภโกรธหลงทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาได้นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้จิตตั้งมั่นคลายความตึงเครียด ไม่วอกแวกฟุ้งซ่าน สุดท้ายติดจะเกิดสมาธิที่มั่นคงส่งผลต่อเรื่องการดำเนินชีวิต และเป็นที่มาของการเกิดสิ่งที่ดีในชีวิตนั่นเอง